1. Účel 

Účelom reklamačného poriadku je spriehľadniť vzťahy medzi pacientom, lekárom a zubným technikom v súvislosti s reklamáciou stomatoprotetických prác. 

2. Oprávnenosť reklamácie 

Reklamovať je možné stomatologické ošetrenie, protetické náhrady chrupu v súvislosti s materiálom a funkčnosťou. Záručná doba je v zmysle § 599, § 620, § 646 novely č. 150/2004 Z.z. Občianského zákonníka 1 rok. Na záručné opravy a úpravy sa vzťahuje obmedzená záručná doba 3 mesiace. 

3. Zásady prijímania reklamácie 

Záruku na stomatologické a protetické práce si pacient uplatňuje u toho subjektu, kde si zubnú náhradu, výkon objednal a zaplatil. Posúdenie sťažnosti (závady) spadá do kompetencie vykonávateľa – ošetrujúceho lekára a odborného garanta v zubnej technike ak ide o protetickú prácu. Po ich súhlase môže byť reklamácia prijatá. Podmienkou reklamácie je pravidelná kontrola protetickej práce a preventívne prehliadky v zubnej ambulancii najmenej 1x krát za 6 mesiacov a dobrá hygiena ústnej dutiny. 

4. Neoprávnené reklamácie 

Reklamovať nie je možné výkony súvisiace so zmenou zdravotného stavu. Reklamácia sa nevzťahuje na defekty spôsobené so športom, úrazom a nesprávnym používaním zubnej náhrady. Reklamácie sa nevzťahujú na výkony (plomby, komplikácie po chirurgických výkonoch) pri malhygiene v dutine ústnej. 

Reklamácia sa nedá uplatniť pri neodborných zásahoch do zubno-technických náhrad, pri zmenenom zdravotnom stave pacienta. 

Reklamovať nie je možné: 

Fixná protetika: 

 • Únava a opotrebovanie kovových trecích a retenčných segmentov 
 • Opotrebovanie plastových matríc v zásuvných spojoch 
 • Opotrebovanie trecích segmentov teleskopických koruniek 
 • Zlomenie, prasknutie živicovej korunky 
 • Ochranný mostík (provizórny mostík a korunky) 
 • Dodatočná zmena objednaného farebného odtieňa zubnej náhrady 
 • Abrázia štandardného materiálu 
 • Chyby spojené s bruxizmom 

Snímateľná protetika: 

 • Odlomenie drôteného ramena spony 
 • Zlomenie protézy 
 • Slabá adhézia (prilnavosť) protézy 
 • Chyby spojené s bruxizmom 
 • Usadzovanie zubného kameňa 

Záchovná stomatológia: 

 • Výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív, po upozornení ošetrujúceho lekára na iné riešenie (korunkovou alebo inou náhradou) 
 • Kompozitné veľké výplne (biele výplne) pri malhygiene dutiny ústnej 
 • Výplne (plomby) po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 
 • Výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív pri bruxizme 
 • Výkony spojené so zanedbaním nariadenej medikamentóznej liečby 
 • Výkony pri zamlčaní závažných aspektov zdravotného stavu 
 • Komplikácie pri implantátoch pri malhygiene 
 • Komplikácie po chirurgických výkonoch pri malhygiene dutiny ústnej 
 • Dočasné výplne defektov zubných tkanív 
 • Dočasné fixácie fixných náhrad (koruniek a mostíkov) 
 • Zuby ošetrené koreňovou výplňou, na ktoré sa nezhotoví do 6 mesiacov korunková alebo mostíková náhrada 

5. Lehoty na podanie a vybavenie reklamácií 

Pacient je povinný vadu, reklamáciu bezodkladne oznámiť ošetrujúcemu lekárovi najneskôr do 10 pracovných dní. Po uznaní musí byť reklamácia prijatá do 5 pracovných dní a odovzdaná pacientovi v prípade protetickej práce v lehote tak, ako bola prijatá nová protetická práca najneskôr do 15 pracovných dní. 

6. Všeobecné ustanovenia 

Zubná technika archivuje v zmysle koncepcie odboru zubná technika, ktorá je uverejnená vo Vesníku MZ SR č. 57/2006, odbornú dokumentáciu 5 rokov. Každá zubno-technická náhrada musí byť identifikovateľná a odborný prevádzkovateľ (fyzická osoba) lebo odborný zástupca (prevádzkovateľ-právnická osoba zubnej techniky) zaručuje technológiu a dodržanie etického kódexu uvedeného v prílohe č. zákona MZ SR č. 578/2004 Zz. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a vo Vyhláške MZ SR č. 542/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povoleniach.