Týmto udeľujete: 

klinike WHITE SMILE, spoločnosti Luxlite Europe s.r.o. so sídlom Čakajova 25, 811 05 Bratislava, IČO: 35880651, zastúpenej: Petrom Kivaderom- konatel’ (d’alej len „klinika WHITE SMILE”) 

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v internom kalendári kliniky WHITE SMILE, poskytovania služieb, vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim individuálnym potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania. 

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom alebo dentálnym hygienikom kliniky WHITE SMILE. 

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie. 

Klinika WHITE SMILE Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci kliniky WHITE SMILE a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov. 

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím. 

Klinika WHITE SMILE sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom. 

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680. 

Www.Whitesmile.sk 

Čajaková 25

81 105 Bratislava

info@whitesmile.sk